Keuzevrijheid en gezondheid van vrouwen: Dringende oproep van het Platform voor het recht op Abortus voor een betere toegang tot abortus in België

Geconfronteerd met de recente uitlatingen in de media en de politieke opinies over abortus, wil het Platform voor het recht op abortus (Platform Abortion Right) dat Franstalige en Nederlandstalige organisaties1 verenigt, die strijden voor een betere toegang tot abortus in België en Europa, zijn stem laten horen.

Na de politieke instrumentalisering van de abortusproblematiek in 2019, zullen we een dergelijk scenario niet meer laten gebeuren…

Voor de leden van het Platform is de situatie duidelijk:

  • Het wetgevend kader rond de praktijk van abortus in België heeft nooit volledig voldaan aan de behoeften van alle vrouwen, toen niet en nu niet.
  • Het 300 pagina’s tellende rapport dat in opdracht van de regering werd opgesteld door meer dan 30 experts uit alle lagen van de bevolking en onder toezicht van alle medische faculteiten van het land, is unaniem over de noodzaak om de wet van 2018 aan te passen en de huidige voorwaarden, waaronder vrijwillige zwangerschapsafbreking moet worden uitgevoerd, te verbeteren. Het rapport benadrukt hoe belangrijk het is om vrouwen in het middelpunt van het systeem te plaatsen. De 25 aanbevelingen in het rapport werden bijna een jaar geleden openbaar gemaakt, maar sindsdien is er geen constructief debat meer geweest.

Het electorale spel en de publiciteit rond persoonlijke standpunten van gekozen en benoemde politici leiden het debat af van het werkelijke doel, namelijk het aanpakken van een kwestie van volksgezondheid, gelijke toegang tot gezondheid en de keuzevrijheid van vrouwen. Het rapport en de wetenschappelijke consensus erachter laat nu zien dat de tegenstanders van de evolutie van de wet van 2018 een ideologische positie verdedigen die gevaarlijk is voor de vrijheid en gezondheid van vrouwen.

Het Platform voor het recht op abortus herhaalt met klem dat het niet gaat om voor of tegen abortus te zijn, maar om vrouwen in staat te stellen autonome beslissingen te nemen over hun lichaam en hun leven. Er moet dringend rekening worden gehouden met de realiteit en de vele oorzaken van ongewenste zwangerschappen, of het nu gaat om hormonale problemen, het falen van anticonceptie, zwangerschapsontkenning of een verkeerde zwangerschapsdiagnose, om nog maar te zwijgen van verkrachting of partnergeweld dat verergert of wordt uitgelokt door zwangerschap.

Vrouwen hebben het fundamentele recht om te beslissen of ze al dan niet moeder willen worden en niemand zou deze beslissing voor hen mogen nemen of hen deze mogelijkheid ontzeggen. Het is van cruciaal belang dat vrouwen, in het bijzonder de meest kansarme, toegang hebben tot abortus in optimale omstandigheden, zonder obstakels of stigmatisering. De eerbiediging van het recht van vrouwen op het vlak van gezondheid en beslissingsautonomie moet als een onvervreemdbaar principe worden beschouwd.

Vind de eisen van het Abortus Rechts Platform in het Memorandum voor de verkiezingen van 2024.


  1. Centre d’Action Laïque, Centre du Libre Examen, Centre Séverine, Conseil des Femmes Francophone de Belgique (CFFB), deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw), Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV), Fédération des Centres de Planning et de Consultations, Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, La Fédé militante des Centres de Planning familial solidaires – Sofélia, FGTB-ABVV, Furia, GACEHPA, Garance, Humanistisch Verbond, LUNA, – Dokters van de Wereld, Nederlandstalige Vrouwenraad (met onthouding van Vrouw & Maatschappij), O’Yes ASBL, Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, Université des femmes, VUB Dilemna ↩︎
Deel deze pagina