Charter

Wij, ondergetekenden, willen onze standpunten bevestigen en herinneren aan de democratische verworvenheden op het vlak van volksgezondheid en gelijke kansen.

De toegang tot abortus is een recht

Dat kadert in het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam, de keuzes voor het eigen leven, de keuze om al dan niet een zwangerschap te plannen en daarover zelf te beslissen (of in samenspraak met de partner). Het is een fundamenteel recht van alle vrouwen.

Abortus moet toegankelijk zijn voor alle vrouwen

Dat veronderstelt onder meer een geografische bereikbaarheid maar ook het wegwerken van financiële drempels. Vrouwen en mannen die dat wensen moeten een beroep kunnen doen op de nodige begeleiding.

Informatiecampagnes die zich richten tot het algemeen publiek zijn nodig

Om te informeren, te dedramatiseren en te deculpabiliseren. De toegang tot anticonceptie en tot abortus is een gezondheids- en een maatschappelijk probleem.

Opvoeding van leerlingen

Alle leerlingen moeten relationele en seksuele vorming krijgen, zodat zij zelf goed geïnformeerde en vrije keuzes kunnen maken.

Opleiding van artsen en gezondheidswerkers

Het aanleren van abortustechnieken moet integraal deel uitmaken van de basisopleiding van artsen en gezondheidswerkers.

Abortus is een persoonlijke keuze.

Deze keuzevrijheid moet beschermd worden.

Signez la Charte

9,835 handtekeningen
Deel deze pagina